Bugün - 09 Ağustos 2020 PazarKünyemizSayfalarDijital PanoReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Kırıkkale Ülkü Ocaklarından şehitlik ziyaretiKurban Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Ülkü Ocakları Eğitim ve K&uu..
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİN

İHTİYACINA BİNAEN 24 (YİRMİDÖRT) KALEM TIBBİ DEMİRBAŞ VE TİBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ 

 

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin İhtiyacına Binaen 24 (Yirmidört) Kalem Tıbbi Demirbaş ve Tibbi Sarf Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

- 12 Mart 2019 Salı

(16:36)

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİN

İHTİYACINA BİNAEN 24 (YİRMİDÖRT) KALEM TIBBİ DEMİRBAŞ VE TİBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI İŞİ 

 

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin İhtiyacına Binaen 24 (Yirmidört) Kalem Tıbbi Demirbaş ve Tibbi Sarf Malzemesi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/110239

1-İdarenin

a) Adresi: BAGLARBAŞI MAH. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

  KARŞISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182151285 - 3182151286

c) Elektronik Posta Adresi: kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 24 (Yirmidört) Kalem Tıbbi Demirbaş ve Tibbi Sarf 

  Malzemesi Alımı İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Depoları

c) Teslim tarihi: A) Sarf Malzemeler için : Sözleşme imzalanmasına müteakip sipariş edilen kısmın yükleniciye tebliğinden itibaren, 10 (On) gün içinde malzeme teslim edilecektir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ihtiyacına göre peyderpey alınacak olup; işin en geç 31.12.2019 tarihinde bitirilmesi esastır. Sözleşmenin süresi 31.12.2019 tarihine kadar devam eder. B) Tıbbi Cihazlar İçin: Sözleşme imzalanmasına müteakiben cihaları 10 (On) iş günü içerisinde teslim edeceklerdir.Sözleşme süresi Sözleşme imzalanmasına müteakip 2 Yıl [24 ( yirmidört) aydır] dır. 2-) Tüm teslimatlar Mal Alımları İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Satın 

  Alma Birimi 2. Kat 113 Nolu Oda

b) Tarihi ve saati: 04.04.2019 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İstekli, teklif ettiği ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulacaktır ve Teklif Mektuplarında UBB veya ÜTS Barkod numaraları  yanına yazılacaktır.

b) İstekli,  T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)  veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt zorunluluğu bulunmayan ürün/ürünlerin için istekli tarafından kapsam dışı olduğunu kanıtlayan belgelerin (Sağlık Bakanlığından alınmış) sunulması halinde ürün/ürünlerin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.

c)  “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi’nin” aslı veya aslı idarece görülmüş sureti  teklif dosyasında sunulmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Cihazlar için: İstekliler teklif ettikleri Cihaz ait katalog, broşür veya fotoğrafları teklifleri ekinde sunacaklardır. Satın alma Komisyonunca gerek görüldüğü takdirde ise teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

demonstrasyon çalışması yapılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ SATIN ALMA BİRİMİ 2.KAT 113 NOLU ODA adresinden satın alınabilir. 

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Satın Alma Birimi 2. Kat 113 Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.3236


Kaynak / Editör: Okunma 1536

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Haberleri

FABRİKAMIZ TABANCA AV ÇİFTESİ ATÖLYESİ ZEMİN BETONU ATILMASI
KIRIKKALE BELEDIYE BA§KANLIGI
KURU MAMA VE YAŞ MAMA ALIM İŞİ
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
KIRIKKALE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
LAMİNATÖR SİLİNDİRİ PASLANMAZ DÖKÜM VE İŞLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Diğer Haberler

Kırıkkalespor’da transfer taarruzu
Türkiye'nin gururu sahnede
Türkiye en ağır krizini yaşadı
Milletin Kıraathanesini Millet Açtı
Sandık vatandaşın ayağına gitti
Devlet vatandaş buluşması
Sungur Kırıkkale ile kucaklaşıyor
Keşif yaptıkları evi bir hafta sonra soymuşlar
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç Vefa gruplarına minnet borçluyuz

28.04.2020 18:41:05

İnsanlık olarak önemli bir sınav veriyoruz. Tüm d&..
Sulakyurt’ta COVİD-19 tedirginliği Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe dışından gelen bir vatandaşta yapıla..
En Çok Okunanlar
Bebek her istediğinde emzirilmelidir Dünya emzirme günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan .. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
17°°C - 28°°C
Pazar
18°°C - 29°°C
Salı
13°°C - 25°°C
Perşembe
13°°C - 25°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Dijital Pano Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,18Yazılım - Web Aksiyon