Bugün - 04 Temmuz 2020 CumartesiKünyemizSayfalarDijital PanoReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Kırıkkale’nin bir ihtiyacı daha gideriliyor Mevcut mezarlıkların kapasitesinin dolması nedeniyle yer arama çalış..
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 ADET 2017 MODEL VE ÜZERİ 1300-1600CC KOMBİ-VAN VE 2 ADET 2015 MODEL VE ÜZERİ 1800CC VE ÜZERİ 4X4 ARAÇ KİRALAMA İŞİ (305 GÜN)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

3 adet 2017 Model ve üzeri 1300-1600cc Kombi-Van ve 2 adet 2015 Model ve üzeri 1800cc ve üzeri 4x4 araç kiralama işi (305 gün) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

- 10 Şubat 2019 Pazar

(12:51)

3 ADET 2017 MODEL VE ÜZERİ 1300-1600CC KOMBİ-VAN VE 2 ADET 2015 MODEL VE ÜZERİ 1800CC VE ÜZERİ 4X4 ARAÇ KİRALAMA İŞİ (305 GÜN)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

3 adet 2017 Model ve üzeri 1300-1600cc Kombi-Van ve 2 adet 2015 Model ve üzeri 1800cc ve üzeri 4x4 araç kiralama işi (305 gün) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2019/51970

1-İdarenin

a) Adresi: Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No: 111 (Arpalık Çukuru Mevkii) - KIRIKKALE KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası: 3182242938-3182242557

c) Elektronik Posta Adresi: 71iletisim@kkgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 305 gün 3 adet 2017 model ve üzeri 1300ce-1600cc 

Kombi-Van(N1) ve 305 gün 2 adet 2015 model ve üzeri 1800cc 4x4 (N1G) kiralık araç

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 (Arpalık Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu - KIRIKKALE

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 305(iiç yüz beş) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 (Arpalık 

  Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati :19.02.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.L2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen araç sayıları ihale dokümanında belirtilmiştir. Araçlar isteklilerin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

“Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usuller” hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının 6. Maddesinin (2) (a) bendinde belirtilen hususların değerlendirilebilmesi için; İstekliler bu hizmette çalıştırmayı öngördükleri teknik şartnameye uygun araçların, marka, model, cinsi ve motor hacimleri, yakıt türleri  “İhale tarihi itibariyle” ve belirlenen Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değerlerini belirterek imza ve kaşeli belgeyi sunacaklardır.(Kombi-Van(N1) araçlar için)

İstenen bilgiler EK-I İsteklinin Teklif Etmiş Olduğu Taşıtların Özellikleri formu doldurularak ilgili belge sunulacaktır.

Bu belgeyi sunmayan veya eksik sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi Kuruntlarda veya özel sektörde şolörlü veya şoförsıiz her türlü araç kiralama hizmet alımı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No: 111 (Arpalık Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE adresinden satın alınabilir. 

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fabrikalar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi No:111 (Arpalık Çukuru Mevkii) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar;

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.1836Kaynak / Editör: Okunma 1334

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Haberleri

KIRIKKALE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
YAY ŞUBE- ELEKTRİK ŞUBE BİNASININ TADİLATI YAPIM İŞİ
SPOR ALETLERİ VE KONDİSYON MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
YEMEK YAPIM VE DAĞITIM HİZMETİ ALINACAKTIR
Resmi ilan
KIRIKKALE MERKEZ ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU ONARIM İŞİ
ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

Diğer Haberler

Yeni istihdama yeni teşvikler
MKE SİLAH FABRİKASINDA MİLLİ GURUR
Can Holding akaryakıtta depolama kapasitesini artıracak
Dedelioğlu’na hayırlı olsun ziyareti
Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı
Başhekimliğe ‘Sancar Serbest’ Geliyor
Hamsinin ateşi düştü
Tüm insanlık alemine mutluluk ve huzur getirsin
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç Vefa gruplarına minnet borçluyuz

28.04.2020 18:41:05

İnsanlık olarak önemli bir sınav veriyoruz. Tüm d&..
Uzmanından ‘sahte altın’ uyarısıKırıkkale Kuyumcular Derneği İkinci Başkanı Adem Karapınar, düğün..
En Çok Okunanlar
Yaz Kur’an kursları bugün başlıyor Yaz Kur’an Kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale .. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
17°°C - 28°°C
Pazar
18°°C - 29°°C
Salı
13°°C - 25°°C
Perşembe
13°°C - 25°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Dijital Pano Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,14Yazılım - Web Aksiyon