Bugün - 22 Ocak 2020 ÇarşambaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   7°°C
 
Memurlar Kırıkkale’de bordro yaktıMemur maaş zammını protesto eden Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale Şubesi &uu..
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (66 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası:2019/34893

1-idarenin

a)Adresi:KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi -Yenişehir Mahallesi İbniSina Caddesi No:4(Kampüs) 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE

b)Telefon ve faks numarası:3183335021 - 3182252495-3182252819

c) Elektronik Posta Adresi:kutf1995@gmail.

Resmi ilan Haberi - 28 Ocak 2019 Pazartesi

(14:45)

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

TIBBİ SARF MALZEME ALIMI (66 KALEM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası:2019/34893

1-idarenin

a)Adresi:KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi -Yenişehir Mahallesi İbniSina Caddesi No:4(Kampüs) 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE

b)Telefon ve faks numarası:3183335021 - 3182252495-3182252819

c) Elektronik Posta Adresi:kutf1995@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:66 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri:KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Malzeme Deposu -

Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampüs) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE

c)Teslim tarihi:Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içerisinde yüklenici işe başlayacaktır. İdarenin siparişlerine göre teslimi gerçekleştirecektir, idarenin siparişleri faks veya posta ile bildirilmesi halinde yüklenici 10 gün içerisinde ve teknik şartnameye uygun olarak malzemeleri teslim edecek olup , teslim edilmeyen her kısım üzerinden ihtar yapılmaksızın günlük ‰1 oranında ceza uygulanacak yine teslim edilmemesi halinde Birim Fiyat Sözleşmesinin 34.maddesinde belirtilen ceza işlemleri ve oranları sırası ile uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ(Yenişehir Mahallesi ibni Sina Caddesi No:4 (Kampüs) 71450 

Yahşihan /KIRIKKALE)TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati:19.02.2019-10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdüriüğü’nün 2010/11 sayılı genelgesi gereği isteklilerin teklif ettikleri Tıbbi Sarf Malzemeler Sağlık Bakanlığı T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak Tıbbi Sarf Malzemeler TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir, istekli firma bayii ise T.C. Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmanın bayisi olduğuna dair belge (Bayi Bilgi Formu) ihale teklif zarfında sunulacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 

Bankası’na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır, firmalar sözleşme imzalama esnasında XML dosyasını CD ortamında idareye sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraftarı İle teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri ürünler için katolog veya numuneyi ihale günü ve saati ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır,Komisyon tarafından numune ve katolog her ikiside bir arada istenirse istekli 3 iş günü içerisinde teslim etmek zorundadır.teslim edilmezse ise teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ(Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampüs) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 

takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.1188Kaynak / Editör: Okunma 889

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

1. İCRA DAİRESİ 2018/295 TLMT.
12 AYLIK YEMEK YAPIM VE DAĞITIM HİZMETİ YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
PERGOLE TENTE YAPIMI
2. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KIRIKKALE ORMAN İŞLETMESİ MD.
KIRIKKALE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRIKKALE DEFTERDARLIĞI

Diğer Haberler

Liseli gençler, orkestra kurdu
Patates ve soğanın ateşi düşmeye başladı
Tarım arazilerinde acı bilanço
Dağdelen yaşlıları unutmadı
Bu seçimin sürpriz partisi biziz
Ak Parti, 71 ili mercek altına alıyor
Milli iradenin sesi yerelde de devam edecek
STK'lardan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç MKE BİZİM DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN!

22.12.2019 13:20:47

Kırıkkale’de, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, M&..


Çalışma sit alanının dışındaKırıkkale Valisi Yunus Sezer, taş ocağı konusunda çeşitli tartışmala..
En Çok Okunanlar
Sosyal Hizmet biriminde 443 kişiye eğitim verildi Kırıkkale’de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı, Sağlıkl.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2807:5613:0215:3617:5919:21

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
-3°°C - 7°°C
Cuma
-4°°C - 6°°C
Pazar
-5°°C - 3°°C
Salı
-5°°C - 6°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,09Yazılım - Web Aksiyon