Bugün - 20 Eylül 2020 PazarKünyemizSayfalarDijital PanoReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Kırıkkale’de güzel çalışmalara imza atacağız Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale’ye gelen De..
KİT VE KIT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

14 Kısım Kit Karşılığı Cihaz (Delice İlçe Hastanesi, Karakeçili İlçe Hastanesi, Sulakyurt İlçe Hastanesi, Balışeyh Entegre Sağlık Merkezi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

- 04 Kasım 2018 Pazar

(11:55)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

14 Kısım Kit Karşılığı Cihaz (Delice İlçe Hastanesi, Karakeçili İlçe Hastanesi, Sulakyurt İlçe Hastanesi, Balışeyh Entegre Sağlık Merkezi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2018/546866

1-İdarenin

a)Adresi: BAĞLARBAŞI MAH. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 

  KARŞISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b)Telefon ve faks numarası: 3182151291 -3182338883

c)Elektronik Posta Adresi: kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı: 2019-2020 yılları için toplamda 278.550 test kit karşılığı cihaz

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri: Delice İlçe Hastanesi, Karakeçili İlçe Hastanesi, Sulakyurt 

  İlçe Hastanesi, Balışeyh entegre Sağlık merkezi

c)Teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01,01,2019 tarihidir. Sözleşme 

imzalandıktan sonra kesin siparişe müteakip 3 gün içinde işe başlanır.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer: Bağlarbaşı Mah.Lokman Hekim cad. Yüksek İhtisas 

  Hastanesi karşısı Merkez KIRIKKALE 

b)Tarihi ve Saati: 30.11.2018- 10:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği îdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.Satış sonrası servis, bakım ve onanma ilişkin belgeler:

Teklif edilecek cihazların bakım ve onarımlan ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSİ2426 yetkili servisler tıbbi cihazlar için kurallar standartlarına uygun olduğunu belgelemek için Türk Standartlan Enstütüsü (TSE) hizmet yeri yeterlilik belgesi veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri sunulacaktır.İş Ortaklıklarında ortaklardan biri bir kaçı veya tümüm ortaklık oranlanna bakılmaksızın servis bakım ve onarımla ilgili belirtilen yeterlilik kriterlerini sağlayabilmelidir.Teknik Şartname Hükümleri Geçerlidir.

4.3.4.

4.3.4.1.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler ve İsteklilerin teklif ettiği bedellerin TITUBB kayıt / bildirim işlemleri tamamlamış olmalıdır.Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün markasını ihale sıra numarası belirterek yazılı olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.UBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.Ancak UBB kaydı zorunlu olmayan ürünler için bu husus aranmayacaktır.

4.3.4.Tedarik edilecek inalların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere ihaleye katılacak istekliler kitlerin ve kit karşılığı kullanılmak üzere teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu tedarik edilecek malların numuneleri katoloğları ve veya fotoğraflarını teklif edilecek cihazlara ve aksesuarlara ait tıbbi ve teknik özelliklerini gösterir oıjinal broşür kataloğ CD kullanım klavuzu vb.tanıtım belgelerini vereceklerdir.İhale komisyonu isteklinin komisyona sunduğu bilgi ve belgelerin dogrulunu herhangi bir aşamada uzman kişilerce denetlenmesi veya teyit ettirilmesini isteyebilir.Gerekli görülmesi halinde Demonstrasyon isteyebilir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Resmi ve Özel kuruluşlara yapılan Kit Karşılığı Cihaz ihaleleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü satın alma birimi adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

E.12200Kaynak / Editör: Okunma 1185

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Haberleri

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜDÜRLÜĞE BAĞLI YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VE AĞIZ VE
TAHAFFUZ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
KIRIKKALE CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
KIRIKKALE KATI ATIK YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ
KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Resmi ilan

Diğer Haberler

Kimsenin hakkının yenmesine göz yummayız
Sağlık’ta Kırıkkale’nin ihtiyaçları görüşüldü
YİBO’DA MORAL VE SEVGİ GÜNÜ
YÖK'ten üniversite öğrencileri için erteleme ve kayıt dondurma hakkı
ÇİLEK FİDESİ ALIMI VE ÇİLEK BAHÇESİ, DAMLAMA SULAMA MALZEMESİ ALIMI
Kadınlarımızın hakları asla ölçülemez
KKܒde Palyatif Bakım Ünitesi hizmete açıldı
Patlamanın nedeni araştırılıyor
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç Vefa gruplarına minnet borçluyuz

28.04.2020 18:41:05

İnsanlık olarak önemli bir sınav veriyoruz. Tüm d&..
Kırıkkale Ülkü Ocakları Aşure dağıttıMuharrem ayı dolayısıyla Kırıkkale Ülkü Ocakları Eğitim ve Kü..
En Çok Okunanlar
Ak Parti’de ilçe kongreleri tamam Bir hafta önce 8 ilçede kongrelerini gerçekleştiren Ak P.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
17°°C - 28°°C
Pazar
18°°C - 29°°C
Salı
13°°C - 25°°C
Perşembe
13°°C - 25°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Dijital Pano Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,33Yazılım - Web Aksiyon