Bugün - 19 Kasım 2019 SalıKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   16°°C
 
İşsizlik oranı yüzde 14 olarak gerçekleştiTÜİK 2019 yılı Ağustos ayı işgücü istatistiklerini yayımladı..
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

2018 YILI İHTİYACINA BİNAEN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİNE

19 (ONDOKUZ) KALEM KIYAFET ALIMI İŞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi 2018 Yılı İhtiyacına Binaen Özel Güvenlik Personellerine 19 (Ondokuz) Kalem Kıyafet Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 12 Temmuz 2018 Perşembe

(14:07)

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

2018 YILI İHTİYACINA BİNAEN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİNE

19 (ONDOKUZ) KALEM KIYAFET ALIMI İŞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi 2018 Yılı İhtiyacına Binaen Özel Güvenlik Personellerine 19 (Ondokuz) Kalem Kıyafet Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası:2018/344712

1-İdarenin

a) Adresi:BAGLARBASI MAH. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 

KARŞISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası:3182151285 - 3182151286

c) Elektronik Posta Adresi:kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:19 (Ondokuz) Kalem Özel Güvenlik Personelleri Kıyafeti.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlarından ; Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, TRSM , Amatem, Keskin Devlet Hastanesine

c) Teslim tarihi:A-İhaleyi Alan Firma Sözleşmenin İmzalanmasına mütakip,çizelgelerde belirtilen Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kurumalarından ; Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi,Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ,TRSM,Amatem, Keskin Devlet Hastanesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin ölçülerini alacaktır.3 (üç) gün içerisinde tüm özel güvenlik personellerinin ölçülerinin alınması sağlanıp imalata başlanacaktır.Geçerli mazareti olup ölçü veremeyen personel için (2) iki gün ek süre tanınacaktır. Beden ölçüsü alınması esansında teslim edilecek kıyafetlerin bire bir aynısı olan her beden numunelerin özel güvenlik personellerine giydirilmesi denetilmesi ile yada kendi terzi ölçüleri almak süretiyle olacaktır.Bu durumda yüklenici beden ölçüsü alacağı her kurumumuza,her bedenden ,pantolon,gömlek mont,kazak,ayakkabı ve bot bulundurması istenecektir.Diğer ürünler için yüklenici firma personelin kendisinden beden ölçüsü 

isteyecektir. B-Ürünler Sözleşmenin imzalanmasına mütakip , 15 (Onbeş) iş günü İçerisinde elbise torbası/gam boş içerisinde teslim edilecek ve elbise torbası üstünde personelin adı soyadı,çalıştığı yer ve beden numarasını gösteren etiket bulunacaktır. C- Teslim programı ile ilgili düzenlemeler ;Sözleşme Tasarısında belirtilen hususlar dışındaki husular teknik şartnameki maddeleri geçerlidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Kırıkkale İli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Satın 

Alma Birimi 2. Kat 113. Nolu Oda

b) Tarihi ve saati:23.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere alımı yapılacak her malzemeden en az 1(Bir) adetinin İhale Esnasında Komisyona teslim edilecektir.Numuneler,İhaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırarak dizi pusulasına bağlanmak süretiyle ihale esnasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Satın Alma Birimi 2. Kat 113. Nolu Oda adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Satın Alma Birimi 2. Kat 113. Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Pantolon Yazlık Bayan

adet

16

2

Pantolon Yazlık Erkek

adet

108

3

Mont

adet

62

4

Erkek Ayakkabıları (8 Adeti Bayan)

çift

62

5

T-Shirt (Tişört) Kısa Kollu

adet

124

6

Kemer

adet

62

7

Şapka

adet

62

8

Bere

adet

62

9

Eldiven

çift

62

10

Yelek

adet

10

11

Kravat

adet

62

12

Bot Ayakkabı

çift

62

13

Erkek Takım Elbiseleri

adet

3

14

Pantolon Kışlık Erkek

adet

108

15

Patalon Kışlık Bayan

adet

16

16

Gömlek Kışlık Bayan

adet

16

17

Gömlek Kışlık Erkek

adet

108

18

Kazak

adet

62

19

Yağmurluk Erkek

adet

10

Okas KoduOkas Açıklaması

18100000İş kıyafetleri, özel iş giysisi ve aksesuarları

E.8345


Kaynak / Editör: Okunma 710

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

DSİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
FABRİKAMIZ VEZİNHANE VE DÖKÜMHANE ATÖLYE BİNASI YAĞMUR OLUĞU
GALVANİZ, HELEZON TELLİ (JİLETLİ TEL) FİZİKİ EMNİYET BARİYERİ YAPILMASI
Resmi ilan
Resmi ilan
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Diğer Haberler

Resmi ilan
Tabiat Parkı Ziyaretçilerini Bekliyor
Sanayi esnafının yanında olacağız
Bu davada ben yok biz var
Vali Sezer’den Bahşılı’da inceleme
Öztürk’den Vali Haktankaçmaz’a ziyaret
Kırıkkaleli çiftçilerin zararları karşılansın, borçları ertelensin
Gençlerimize sahip çıkacağız
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE KİTAP FUARINI SEVDİ

10.04.2019 10:02:27

Yıllardır Kırıkkale’de sürekli okuma alışkanlığım..


Tabela dernekçileriSözde Ankara’da yaşayan 200 bini aşkın Kırıkkalelileri temsilen ..
En Çok Okunanlar
Vali Sezer vatandaşlarla buluştu Vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmek am.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:0007:2812:3615:1217:3518:57

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
2°°C - 16°°C
Perşembe
1°°C - 16°°C
Cumartesi
0°°C - 16°°C
Pazartesi
2°°C - 15°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,16Yazılım - Web Aksiyon