Bugün - 26 Şubat 2020 ÇarşambaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   14°°C
 
KIRIKKALE YATIRIMCIYA BÜYÜK FIRSATLAR SUNUYORİstanbul’da Girişimci İşadamları Vakfı üyelerine Kırıkkale&rsquo..
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

2018 YILI İHTİYACINA BİNAEN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİNE

19 (ONDOKUZ) KALEM KIYAFET ALIMI İŞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi 2018 Yılı İhtiyacına Binaen Özel Güvenlik Personellerine 19 (Ondokuz) Kalem Kıyafet Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 12 Temmuz 2018 Perşembe

(14:07)

KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

2018 YILI İHTİYACINA BİNAEN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİNE

19 (ONDOKUZ) KALEM KIYAFET ALIMI İŞİ

 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Yüksek İhtisas Hastanesi 2018 Yılı İhtiyacına Binaen Özel Güvenlik Personellerine 19 (Ondokuz) Kalem Kıyafet Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İhale Kayıt Numarası:2018/344712

1-İdarenin

a) Adresi:BAGLARBASI MAH. YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 

KARŞISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası:3182151285 - 3182151286

c) Elektronik Posta Adresi:kale.satinalma@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:19 (Ondokuz) Kalem Özel Güvenlik Personelleri Kıyafeti.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kurumlarından ; Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, TRSM , Amatem, Keskin Devlet Hastanesine

c) Teslim tarihi:A-İhaleyi Alan Firma Sözleşmenin İmzalanmasına mütakip,çizelgelerde belirtilen Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kurumalarından ; Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi,Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ,TRSM,Amatem, Keskin Devlet Hastanesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin ölçülerini alacaktır.3 (üç) gün içerisinde tüm özel güvenlik personellerinin ölçülerinin alınması sağlanıp imalata başlanacaktır.Geçerli mazareti olup ölçü veremeyen personel için (2) iki gün ek süre tanınacaktır. Beden ölçüsü alınması esansında teslim edilecek kıyafetlerin bire bir aynısı olan her beden numunelerin özel güvenlik personellerine giydirilmesi denetilmesi ile yada kendi terzi ölçüleri almak süretiyle olacaktır.Bu durumda yüklenici beden ölçüsü alacağı her kurumumuza,her bedenden ,pantolon,gömlek mont,kazak,ayakkabı ve bot bulundurması istenecektir.Diğer ürünler için yüklenici firma personelin kendisinden beden ölçüsü 

isteyecektir. B-Ürünler Sözleşmenin imzalanmasına mütakip , 15 (Onbeş) iş günü İçerisinde elbise torbası/gam boş içerisinde teslim edilecek ve elbise torbası üstünde personelin adı soyadı,çalıştığı yer ve beden numarasını gösteren etiket bulunacaktır. C- Teslim programı ile ilgili düzenlemeler ;Sözleşme Tasarısında belirtilen hususlar dışındaki husular teknik şartnameki maddeleri geçerlidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Kırıkkale İli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Satın 

Alma Birimi 2. Kat 113. Nolu Oda

b) Tarihi ve saati:23.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere alımı yapılacak her malzemeden en az 1(Bir) adetinin İhale Esnasında Komisyona teslim edilecektir.Numuneler,İhaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırarak dizi pusulasına bağlanmak süretiyle ihale esnasında sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırıkkale İli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Satın Alma Birimi 2. Kat 113. Nolu Oda adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırıkkale İli Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Satın Alma Birimi 2. Kat 113. Nolu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Pantolon Yazlık Bayan

adet

16

2

Pantolon Yazlık Erkek

adet

108

3

Mont

adet

62

4

Erkek Ayakkabıları (8 Adeti Bayan)

çift

62

5

T-Shirt (Tişört) Kısa Kollu

adet

124

6

Kemer

adet

62

7

Şapka

adet

62

8

Bere

adet

62

9

Eldiven

çift

62

10

Yelek

adet

10

11

Kravat

adet

62

12

Bot Ayakkabı

çift

62

13

Erkek Takım Elbiseleri

adet

3

14

Pantolon Kışlık Erkek

adet

108

15

Patalon Kışlık Bayan

adet

16

16

Gömlek Kışlık Bayan

adet

16

17

Gömlek Kışlık Erkek

adet

108

18

Kazak

adet

62

19

Yağmurluk Erkek

adet

10

Okas KoduOkas Açıklaması

18100000İş kıyafetleri, özel iş giysisi ve aksesuarları

E.8345


Kaynak / Editör: Okunma 1046

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

MODÜLER TİP SOĞUK HAVA DEPOSU
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÇELEBİ-HACIYUSUFLU KÖYÜ İÇME SUYU TESİS GELİŞTİRME YAPIM İŞİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 2019-2020 YILLARI 6 (ALTI) AYLIK 27 (YİRMİYEDİ) KALEM YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI İŞİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Diğer Haberler

İşte Ak Parti'nin sıralaması
İŞ KUR 5 bin 633 kişiyi işe yerleştirdi
Malazgirt Zaferi kutlu olsun
Bakan ve Tekin sohbet etti
Parlayan yıldızımız “Nizamettin”
Milletvekili Öztürk’ün mutlu günü
Bakanlıktan belediyelere plastik poşet genelgesi
Klima kullanırken sağlığınızdan olmayın
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç MKE BİZİM DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN!

22.12.2019 13:20:47

Kırıkkale’de, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, M&..


Rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girdikÜç ayların başlaması ve üç ayların habercisi Regaib..
En Çok Okunanlar
Kırıkkale Valiliği haberi yalanladı
HASTALIĞA RASTLANMADI Bazı internet sitelerinde ve sosyal paylaşım siteler.. Kırıkkale'de husumetli olduğu kişinin fırınına kurşun yağdıran başka bir fı.. DİM: “KGK’NIN BAŞARISINI HAZMEDEMEYENLER KİRLİ ELLERİNİ ÜZERİMİZDEN ÇE Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitte.. KALİTELİ YAPILAR İÇİN DENETİMLER ARTMALI Birinci derecede deprem bölgesinde bulunan Kırıkkale’de öne.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:5507:1813:0416:0918:4019:58

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
2°°C - 14°°C
Cuma
3°°C - 14°°C
Pazar
5°°C - 11°°C
Salı
3°°C - 8°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,19Yazılım - Web Aksiyon