Bugün - 18 Şubat 2020 SalıKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   10°°C
 
Selliklerde temizlik çalışmasıSon günlerde yağışlı havanın etkili olduğu Kırıkkale’de belediye..
KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR

KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale İli Yüksek İhtisas Hastanesi İhtiyacına Binaen Kablosuz Ağ Sistemi Kurulumu Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Resmi ilan Haberi - 29 Mayıs 2018 Salı

(15:12)

KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ KURULUMU SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale İli Yüksek İhtisas Hastanesi İhtiyacına Binaen Kablosuz Ağ Sistemi Kurulumu Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

İKN:2018/253537

1-İdarenin

a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI

MÜSTEŞARLIK

b) Adresi:BAGLARBASI MAH. YÜKSEK IHTISAS HASTANESI 

KARSISI 01 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

c) Telefon ve faks numarası:3182151285 - 3182151286

ç) Elektronik Posta Adresi:kale.satinalma@gmail.com

d) İhale dokümanının

görülebileceği adres:KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA 

BİRİMİ KAT :2 Oda NO: 113

e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak

indirilebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı:Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Kırıkkale İli Yüksek İhtisas Hastanesi İhtiyacına Binaen Kablosuz Ağ Sistemi Kurulumu Mal Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı:Kablosuz Ağ Sistemi Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi:İdarenin siparişini izleyen 60 gün içerisinde cihazlar

çalışır hale getirilecek; bu aşamadan sonra da 60 gün boyunca test edilerek [ Toplam da 120 gün içerisinde] mal muayenesi yapılıp teslim alınacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.06.2018 - 10:00

b) e-anahtar gönderme zaman aralığı:20.06.2018 10:00 - 20.06.2018 13:00

c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat:20.06.2018 - 13:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): KIRIKKALE İL

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma 113 Nolu oda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini

karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c ) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

 d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

E.6715


Kaynak / Editör: Okunma 1017

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ ALINACAKTIR KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
FABRİKAMIZ KİMYASAL AMBARININ TADİLATI İŞİ
KİT VE KIT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Resmi ilan
KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Diğer Haberler

Tabiat Parkı’nın işletmesi yeniden devlet elinde
Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz
KOP bölgesinin jeotermal kaynakları değerlendirilecek
Afganistan uyruklu kadın eşi tarafından bıçaklandı
Dövizle kira devri kapandı
Belediye konut ve sosyal tesis ihalesine çıkıyor
Şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Karakeçili'den El-Bab'a yardım
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç MKE BİZİM DEĞİL ÇOCUKLARIMIZIN!

22.12.2019 13:20:47

Kırıkkale’de, Ağır Silah ve Çelik Fabrikası, M&..


Kırıkkale’den Elazığ’a yardım eliKırıkkale’den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depre..
En Çok Okunanlar
Vali Sezer’in eşi şehit yakınlarını ağırladı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’ in eşi Canan Sezer , Şehit yakınlarını .. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:0507:2913:0516:0218:3119:49

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
-1°°C - 10°°C
Perşembe
-3°°C - 11°°C
Cumartesi
0°°C - 11°°C
Pazartesi
1°°C - 10°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,11Yazılım - Web Aksiyon