Bugün - 27 Nisan 2018 CumaKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Milletvekili Öztürk’ün mutlu günü AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk’ün oğl..
LABORATUVAR SARF MALZEMESİ(SIVI AZOT)ALIMI

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ(SIVI AZOT)ALIMI

K.

Resmi İlan Haberi - 04 Nisan 2018 Çarşamba

(15:22)

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ(SIVI AZOT)ALIMI

K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA

BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI

BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

 

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ( SIVI AZOT )ALIMI aIımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası                          :2018/155645

1-İdarenin

 

a) Adresi                                                 :FABRİKALAR MAH. KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI (MKE YERLEŞKESİ                                                                               İÇİNDE) MUHİMMAT KOMUTANLIGI 71100 KIRIKKALE MERKEZ/

                                                                  KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası              :3182241022 - 3182251158

 

c) Elektronik Posta Adresi                  :ihlkom71@gmailcom

 

ç) İhale dokümanının                           :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

 

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                     :1 KALEM MALZEMENİN (GAZ) MİKTAR VE TÜRLERİ İDARİ

                                                                       ŞARTNAMENİN EKİNDE YER ALMAKTADIR.

                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                       şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri                                          :ŞEHİT ASTSUBAY MAHMUT ÖZDEMİR KIŞLASI MIGYEM

                                                                   MÜDÜRLÜĞÜ YAHŞİIHAN/KIRIKKALE

 

c) Teslim tarihleri                                  :Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip

                                                                       eden günden itibaren 365 (UÇYUZALTMIŞBEŞ) takvim günü içerisinde,                                                                                 ihtiyaçlar nispetinde partiler halinde idare adına MIGYEM Müdürlüğünce                                                                           (Fiz.Kim.Anl.Lab.Ks tarafından) sözleşmede yüklenici tarafından bildirilen                                                                               telefona ve/veya elektronik posta adresine 48 saat önceden ihtiyaç

                                                                       bildiriminde bulunacaktır. Telefon ile yapılan bildirimler mutlaka aynı gün                                                                                içerisinde belgegeçer ve/veya iadeli taahhütlü resmi yazı ile de

                                                                       yükleniciye bildirecektir. Bildirimi alan yüklenici tüpü/tüpleri en geç 48                                                                                                        (kırksekiz) saat içerisinde mesai saatleri dahilinde MIGYEM Müdürlüğüne                                                                         ( Fiz.Kim.Anl.Lab. Ks.) teslim edecektir. Siparişler yalnızca mesai saatleri                                                                               içerisinde açılacaktır. 10.3.2. Tüplerin üzerinde ulusal ve/veye

                                                                       uluslararası standartlara göre basılması gereken emniyet, kullanma

                                                                       talimatı ve iş güvenliği uyarıları etiketlenmiş ve/veye basılmış olacaktır.                                                                                   10.3.3. Gaz alımlarında kullanılacak tüpler/kaplar yükleniciye ait olacak ve

                                                                       Yüklenici tüplerin tesliminden itibaren MIGYEM Müdürlüğünde bulunduğu                                                                              süre zarfında herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Gazların

                                                                       kullanımı sonucunda boşalan tüpler/kaplar yükleniciye iade edilecektir.                                                                                   Sözleşmenin uzaması halinde işin süresi, her halükarda 30 Haziran 2019                                                                       tarihinde son bulacaktır.

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer                               :ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT

                                                                 KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIGI MERKEZ/KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati                                  :17.04.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini/belgelerini ihaleye girerken sunması

zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ihale dokümanı, idarenin_adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHİMMAT

KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI/KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihaletarih ve saatine kadar ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT

KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

                                                                                                                                     BSN/2018/E4388                          


Kaynak / Editör: Okunma 356

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi İlanHaberleri

ADSL VE TELEFON KIRIKKALE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
DÜZELTME İLANI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI
KIRIKKALE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE HURDA MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ
KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Diğer Haberler

Kaynaklar etkin ve verimli kullanılacak
Birlik üyelerinden TSO’ya teşekkür ziyareti
Güvenlik güçlerimize mektup var
Sevgililer günü klasiği Tamtur ve Tria Yüzük
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ üyeliği davası
En büyük sorumluluk öğretmenlerin
Dağdelen çiftçilerle bir araya geldi
Bu yumurta görenleri şaşırtıyor
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç SEÇİM ÇANTADA KEKLİK DEĞİL

25.04.2018 13:27:28

Erken seçim olacak mı? Olmayacak mı? Ne zaman olacak?..


Nefer71’den 10. Yılda Çanakkale Gezisi Nefer71 Çanakkale Gönüllüleri Topluluğu bu yıl 10&rsq..
En Çok Okunanlar
DÜZELTME İLANI DÜZELTME İLANI   TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KIRIKKALE CEZA.. 2019 seçimlerine güçlü adaylarla girmeyi planlayan .. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her.. Kızık kazada hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kırıkkale'ye doğru giden, Kırıkkale ..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04:1105:4612:5116:3619:4321:10

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
11°°C - 28°°C
Pazar
11°°C - 27°°C
Salı
9°°C - 28°°C
Perşembe
10°°C - 29°°C

Günün Sözü


Bu dünya çalışma yeridir. Ücret alınacak yer, ahirettir.


(İMAM-I RABBANİ (R.A))


Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,28Yazılım - Web Aksiyon