Bugün - 07 Temmuz 2020 SalıKünyemizSayfalarDijital PanoReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   28°°C
 
Kızılay’dan hane ziyaretleriTürk Kızılay Kırıkkale şubesi Kırıkkale’mizde bulunan ihtiya&cce..
LABORATUVAR SARF MALZEMESİ(SIVI AZOT)ALIMI

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ(SIVI AZOT)ALIMI

K.

- 04 Nisan 2018 Çarşamba

(15:22)

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ(SIVI AZOT)ALIMI

K.K.MÜHİMMAT KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA

BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI

BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

 

LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ( SIVI AZOT )ALIMI aIımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

İhale Kayıt Numarası                          :2018/155645

1-İdarenin

 

a) Adresi                                                 :FABRİKALAR MAH. KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI (MKE YERLEŞKESİ                                                                               İÇİNDE) MUHİMMAT KOMUTANLIGI 71100 KIRIKKALE MERKEZ/

                                                                  KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası              :3182241022 - 3182251158

 

c) Elektronik Posta Adresi                  :ihlkom71@gmailcom

 

ç) İhale dokümanının                           :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

 

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı                     :1 KALEM MALZEMENİN (GAZ) MİKTAR VE TÜRLERİ İDARİ

                                                                       ŞARTNAMENİN EKİNDE YER ALMAKTADIR.

                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                                       şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Teslim yeri                                          :ŞEHİT ASTSUBAY MAHMUT ÖZDEMİR KIŞLASI MIGYEM

                                                                   MÜDÜRLÜĞÜ YAHŞİIHAN/KIRIKKALE

 

c) Teslim tarihleri                                  :Alımı yapılacak olan malzemeler sözleşmenin imzalanmasını takip

                                                                       eden günden itibaren 365 (UÇYUZALTMIŞBEŞ) takvim günü içerisinde,                                                                                 ihtiyaçlar nispetinde partiler halinde idare adına MIGYEM Müdürlüğünce                                                                           (Fiz.Kim.Anl.Lab.Ks tarafından) sözleşmede yüklenici tarafından bildirilen                                                                               telefona ve/veya elektronik posta adresine 48 saat önceden ihtiyaç

                                                                       bildiriminde bulunacaktır. Telefon ile yapılan bildirimler mutlaka aynı gün                                                                                içerisinde belgegeçer ve/veya iadeli taahhütlü resmi yazı ile de

                                                                       yükleniciye bildirecektir. Bildirimi alan yüklenici tüpü/tüpleri en geç 48                                                                                                        (kırksekiz) saat içerisinde mesai saatleri dahilinde MIGYEM Müdürlüğüne                                                                         ( Fiz.Kim.Anl.Lab. Ks.) teslim edecektir. Siparişler yalnızca mesai saatleri                                                                               içerisinde açılacaktır. 10.3.2. Tüplerin üzerinde ulusal ve/veye

                                                                       uluslararası standartlara göre basılması gereken emniyet, kullanma

                                                                       talimatı ve iş güvenliği uyarıları etiketlenmiş ve/veye basılmış olacaktır.                                                                                   10.3.3. Gaz alımlarında kullanılacak tüpler/kaplar yükleniciye ait olacak ve

                                                                       Yüklenici tüplerin tesliminden itibaren MIGYEM Müdürlüğünde bulunduğu                                                                              süre zarfında herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Gazların

                                                                       kullanımı sonucunda boşalan tüpler/kaplar yükleniciye iade edilecektir.                                                                                   Sözleşmenin uzaması halinde işin süresi, her halükarda 30 Haziran 2019                                                                       tarihinde son bulacaktır.

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer                               :ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT

                                                                 KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIGI MERKEZ/KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati                                  :17.04.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini/belgelerini ihaleye girerken sunması

zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği Idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında ‰ 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ihale dokümanı, idarenin_adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHİMMAT

KOMUTANLIĞI İHALE KOMISYON BAŞKANLIĞI/KIRIKKALE adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihaletarih ve saatine kadar ŞEHİT ÜSTEĞMEN KORHAN ZAĞRALI KIŞLASI MÜHİMMAT

KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI MERKEZ/KIRIKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

                                                                                                                                     BSN/2018/E4388                          


Kaynak / Editör: Okunma 1894

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Haberleri

Resmi ilan
KIRIKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE BELEDİYESİ FENİŞLERİ MÜD
DELİCE İCRA DAİRESİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 ADET KÜLTÜR MANTAR VE 1 ADET İSTRİDYE MANTAR EVİ YAPIM İŞİ

Diğer Haberler

Bayraktepe Caminin temeli atıldı
YİH tadilattan geçiyor
Ekiplerimiz deprem bölgesinden döndü
Kırıkkale'de yoğun sis
Fen Lisesi Şehitleri Unutmadı
Öğretmenlere diş sağlığı eğitimi
"Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi"
Tarım fuarı 21 bin ziyaretçiyi ağırladı
E-Gazete (Yenigün)
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç Vefa gruplarına minnet borçluyuz

28.04.2020 18:41:05

İnsanlık olarak önemli bir sınav veriyoruz. Tüm d&..
200 hektarlık alan kül oldu Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kırıkkal..
En Çok Okunanlar
Kızılay’dan kurban bağışı standı
Yaklaşan Kurban bayramı öncesinde Türk Kızılay Kırıkkale şubesi t.. Düğün salonları bu gün itibari ile tekrar kapılarını a&ccedi.. Yahşihan’da atık yağlar toplanıyor “Çevre dostu Yahşihan” sloganıyla doğanın dengesinin kor.. Eski kayınpederini vurarak kayıplara karıştı Kırıkkale'de eski damadı tarafından bacağından vurularak yaralanan bir kişi.. Kırıkkale'de aralarında iş insanlarının bulunduğu FETÖ davasında 6 san.. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
17°°C - 28°°C
Pazar
18°°C - 29°°C
Salı
13°°C - 25°°C
Perşembe
13°°C - 25°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Dijital Pano Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,19Yazılım - Web Aksiyon