Bugün - 18 Aralık 2018 SalıKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   4°°C
 
İLK DEVREYİ LİDER KAPATTIK Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) ilk devre hafta sonu ..
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgiTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en u..
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan Proje Müdürlüğü

ARSA SATIŞ KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIM İŞİ

 İHALE İLANI

 

"Kırıkkale ili fabrikalar (1.

Resmi İlan Haberi - 26 Mart 2018 Pazartesi

(07:14)

Plan Proje Müdürlüğü

ARSA SATIŞ KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIM İŞİ

 İHALE İLANI

 

"Kırıkkale ili fabrikalar (1. kısım) mahallesinde 11.548 m2 büyüklüğündeki 5322 ada 3 parselin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir.

İhale," Kırıkkale Belediyesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale ve Sözleşme Yönetmeliği" kapsamında, " Açık İhale Usulü" ile Kapalı Zarf Teklif Alma

(1. oturum) ve pazarlık- açık artırma (2. oturum) olarak iki oturum halinde

iki ayrı günde yapılacaktır.

 

1-İdarenin

a) Adresi             : Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mah.

                 Belediye Cad. No: 1 Merkez/KIRIKKALE

b) Telefon numarası      :  0318 224 27 70

c) Faks numarası              : 0318 224 27 70

 

2- İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı:

 

 

İli            İlçesi      Mahallesi            Ada        Parsel   Fonksiyonu        Emsal    Hmax

                                                               No          No          Arsa

                                                                                              Alanı (m2)          

                              

Kırıkkale Merkez Fabrikalar        5322      2             Ticaret +  11.548 m2 2,5 serbest

                                                                                              Konut Alanı       

 

Ticaret+ konut alanlarında; iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, ofis, büro, lokanta, çarşı, çok katlı

mağazalar, banka, finans kurumları yapılabilir. Bu işlevler bir arada kullanılabileceği gibi, ayrı bloklar şeklinde de projelendirilebilir.

 

b) Yapılacağı yer               : Kırıkkale İli Fabrikaiar( 1. kısım) Mahallesi'nde

                 11548 m2 Büyüklüğündeki 5322 Ada 3 Parsel

c) İşin süresi       : İşe başlama tarihinden itibaren 900 takvim günüdür.

 

3- İhalenin 1. oturumu

a) Yapılacağı yer               : Kırıkkale Belediyesi Yenidoğan Mahallesi

                 Belediye Hizmet Binası 3. kat ihale Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati              : 20.04.2018 Cuma   14.30

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler iie yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf

ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza

Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya

kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest

muhasebeci, yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.6. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.9. Yabancı gerçek veya tüzel kişi istekliler tek başlarına veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye katılamazlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nın ilgili mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de oluşturacakları "Yerli Tüzel Kişilik" olarak ihaleye katılabilirler.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu

veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığım gösteren

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığmı göstermek üzere serbest muhasebeci,

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart

forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlannın öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukanda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yıllann belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yıllann parasal tutarlannın ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutannı gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 25.000.000 TL'den, taahhüt altmda devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım İşlerinin parasal tutann 10.000.000 TL'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yıllann parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş

hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin ortaklardan herhangi biri tarafından

karşılanması yeterlidir.

4.4. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.4.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren

aşağıdaki belgeler;

Kamu veya özel sektörde ve tek bir sözleşme kapsamında veya kendisine ait tek bir iş kapsamında, en az toplam 15.000 m2 komple bina inşaatım tamamladığını veya denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim Belgesi' nin (İş Bitirme, İş Durum, İş Denetleme, İş Yönetme) veya ilgili Belediyesinden alınmış ilgili belgeler (yapı kullanma İzin belgesi),

4.4.2. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; ortaklığı teşkil eden fırmalanndan

en az birinin yukarıda belirtilen değerin ‰ 70 ini, diğer ortaklar İse belirtilen değerin en az ‰ 30'unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (‰ 100) karşılaması halinde İse, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Ortakların toplam yeterlikleri, asgari yeterlik koşulunun altında olamaz.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Kınkkale Belediyesi Yenİ doğan Mahallesi Belediye Hizmet Binası 3. kat İhale Toplantı Salonu adresinden satın alınabilir.

5.1.1. İhale dokümanım satın almak isteyen istekli görevlilerinin kendilerine verilecek olan "ihale teslim tutanağı" nı tam olarak ve okunabilir bir şekilde doldurmaları zorunludur. Bu tutanakta yazılması istenen isteklinin ticaret unvanı, adresi, telefonu, faksı, irtibat kurulacak yetkilisinin vergi numarası gibi bilgileri, isteklilerin görevlileri tarafından bilinmesi gerekmektedir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kınkkale Belediyesi Yenidoğan Mahallesi

Belediye Hizmet Binası 3. kat İhale Toplantı Salonu Merkez/ KIRIKKALE adresine elden teslimedilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir. İlk oturumdaki değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecektir.

7. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (ASKSTG)' nin ‰ 2' sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)' nin ‰ 4' üdür. Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir.

8. Teklifler teklif alma şartnamesinin ilgili maddelerine göre hazırlanacak, alınacak ve değerlendirilecek olup şartnameye aykın olan veya herhangi bir şart içeren teklifler kabul edilmeyecektir.

9. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve ihaleyi her aşamasında iptal etmekte serbesttir.

10.Bu ihale uluslararası bir ihale değildir.

B:2018/3862


Okunma 728

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi İlanHaberleri

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
600 ADET YÜKSÜK TAŞIMA SANDIĞI
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE MERKEZ ATATÜRK MESLEKİ VE
KIRIKKALE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ MUTFAK BİRİMİNE 35 (OTUŞ BEŞ) KALEM YAŞ MEYVE, SEBZE VE DONDURMA ALIMI
SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI ALIMI

Diğer Haberler

Çok fazla tuz tüketiyoruz
DEAŞ davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi
Doğu Ekspresiyle Kars Yolculuğu
Merhum zabıta personeli için tören
Hakem Heyeti 654 dosyayı karara bağladı
TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
SYDV mütevelli heyeti toplandı
Üniversitede sosyal diyalogun inşası konuşuldu
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç ADAY ADAYLARI VE PROJELERİ

20.11.2018 10:52:01

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler ..


BAŞARIDA HERKESİN PAYI VAR Şehrimizi BAL Liginde temsil eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor 201..
En Çok Okunanlar
Seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret eden MHP Kırı.. Yoğun kar yağışı bekleniyor İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu illerinin tamamında yoğun k.. Değirmenci ailesinin acı günü Kırıkkale iş dünyasının tanınmış simalarından ES Turizm işletmesi sahi.. Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her.. CHP'de sürpriz isimler 2019 seçimlerine güçlü adaylarla girmeyi planlayan .. Kızık kazada hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kırıkkale'ye doğru giden, Kırıkkale ..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
06:2007:5212:4715:0817:3018:55

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,16Yazılım - Web Aksiyon