Bugün - 24 Şubat 2019 PazarKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   12°°C
 
112 Acil Çağrı Merkezi gün sayıyor İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan 112 Acil Ç..
Katı Yakıt Satış yerleri denetlendiKırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü g&oum..
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

TIBBI BİYOKİMYA LABORATUARI 2 PANEL KIT VE KIT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi İlan Haberi - 26 Şubat 2018 Pazartesi

(09:02)

 

TIBBI BİYOKİMYA LABORATUARI 2 PANEL KIT VE KIT KARŞILIĞI CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

 

İhale Kayıt Numarası      : 2018/85357

 

1-İdarenin

a) Adresi             : KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yenişehir   

                 Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampüs)

                 71450 YAHŞİHAN/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası       : 3183335028-5753 - 3182252495-3182252819

c) Elektronik Posta Adresi           : gozuyukari@hotmail.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            : 2 PANEL KİT VE KİT KARŞILIĞI 

                CİHAZ   ALIMI

                 Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı

                içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    : KÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Malzeme

                 Deposu-Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4                       (Kampus) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE

c) Teslim tarihi  : Malın/İşin   teslim   süresi   1095   takvim   günüdür.      Yüklenici   kitleri   veya   sarf malzemeleri idarenin                                 faks ile siparişlerine göre 20 gün içerisinde teslim                             edecek olup, Teknik şartnamenin ilgili maddelerinde                   belirtildiği üzere 3 aylık kit ve sarf malzemesini la                            boratuvarda hazır bulunduracaktır. Eksik veya hiç                    bulundurmaması halinde ihtar yapılmaksızın teslim                        edilmeyen Her takvim günü için Sözleşme bedeli                               üzerinden binde iki oranında ceza uygulanacak eğer                     yine eksikler giderilmemesi durumunda Birim Fiyat                                 Sözleşmesinin 34.maddesinde belirtilen cezalar

                 uygulanacaktır

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : KIRIKKALE  ÜNİVERSİTESİ TIP   FAKÜLTESİ       

                 DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

                 (Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4

                 (Kampus) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE)

                 TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati              : 19.03.2018-10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin ‰ 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2010/11 sayılı genelgesi gereği isteklilerin teklif ettikleri Tıbbi Sarf Malzemeler Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ( TİTUBB ) kayıtlı olması ve alımı yapılacak Tıbbi Sarf Malzemeler TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekli firma bayii ise T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) firmanın bayisi olduğuna dair belge ( Bayi Bilgi Formu ) ihale teklif zarfında sunulacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt zorunluluğu bulunmayan Tıbbi Sarf Malzemeler için üretici firma veya ithalatçı firmanın yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanı ya da resmi makamlarca verilen kapsam dışı olduğunu gösteren belgenin sunulması halinde Tıbbi Sarf Malzemelere ait T.C. Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı olduğuna dair belge aranmayacaktır.firmalar sözleşme imzalama esnasında XML dosyasını CD ortamında idareye sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevaplan ve açıklamaları içeren doküman:

istekliler teklif ettikleri ürünler için katolog veya numuneyi ihale günü ve saati ihale komisyonuna teslim etmek zorundadır.Komisyon tarafından numune ve katolog her ikiside bir arada istenirse istekli 3 iş günü içerisinde teslim etmek zorundadır.teslim edilmezse ise teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü kıt Alımı ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ adresinden satın alınabilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ(Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 (Kampus) 71450 Yahşihan /KIRIKKALE) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

ihale,  Kanunun  38  inci  maddesinde   öngörülen  açıklama  istenmeksizin  ekonomik  açıdan  en  avantajlı  teklif üzerinde bırakılacaktır.

B:2018/2593


Okunma 1495

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi İlanHaberleri

KIRIKKALE MERKEZ ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU ONARIM İŞİ
YOL BAKIM-ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR KIRIKKALE BELEDİYESİ FENİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR ALETLERİ VE KONDİSYON MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
3 ADET POMPA VE 1 ADET DİZEL JENERATÖR
DELİCE İCRA DAİRESİ
2. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Diğer Haberler

Tel kırma nakışçısı seçmeleri yapıldı
Muhtarlarımız, bütünleşmenin temel harcıdır
Minibüsçüler Gençer ile devam dedi
Yaşlı adam ikna olmayınca polis, sobasını yaktı
30 muvazzaf şüpheli hakkında gözaltı kararı
İkinci el de büyük değişiklik
KIRGAZ: ‘Patlamanın nedeni araştırılıyor’
FABRİKAMIZ AMBAR ŞEFLİĞİ YOL BETONUNUN YENİLENMESİ
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç MHP adayı Yarar’ın 40 projesi

05.02.2019 12:14:20

Evet, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel yönet..

Mehmet Ali Soyer

Mehmet_Ali_Soyer Hoşçakal gazetecilerin kralı

25.12.2018 22:04:50

Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ölüm o kadar soğ..


Vali Sezer’den ilçelere yakın markaj Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, hafta sonu Balışeyh, Bahşili ve Keskin il&cce..
En Çok Okunanlar
Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her.. CHP'de sürpriz isimler 2019 seçimlerine güçlü adaylarla girmeyi planlayan .. Çayırlı'nın yeni kitabı ‘Çeri’ raflarda     Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05:5707:2213:0616:0718:3919:57

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
-1°°C - 12°°C
Pazartesi
2°°C - 13°°C
Çarşamba
3°°C - 13°°C
Cuma
-1°°C - 8°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,16Yazılım - Web Aksiyon