Bugün - 21 Mayıs 2019 SalıKünyemizSayfalarReklamlarHakkımızda
images/habersistemi_06.pngimages/habersistemi_07.png
 
Kırıkkale   30°°C
 
100 yıllık onur ve gururTürkiye tarihinin dönüm noktalarından olan Kurtuluş Savaşı'n..
Şehitler için lokma döktürüldü Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı’nda şehitler i..

İLLER    BANKASI


HACILAR(KIRIKKALE) İÇMESUYU İNŞAATI ANONİM    ŞİRKETİ    YATIRIM    KOORDİNASYON


DAİRESİ    BAŞKANLIĞI

 

Hacılar(KIRIKKALE) İçmesuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Resmi ilan Haberi - 01 Kasım 2017 Çarşamba

(07:39)

İLLER    BANKASI


HACILAR(KIRIKKALE) İÇMESUYU İNŞAATI ANONİM    ŞİRKETİ    YATIRIM    KOORDİNASYON


DAİRESİ    BAŞKANLIĞI

 

Hacılar(KIRIKKALE) İçmesuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

: 2017/528419

İhale Kayıt Numarası 1-İdarenin

a) Adresi

: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA

b)    Telefon ve faks numarası                 : 3125087702 - 3125087799

c)  Elektronik Posta Adresi                     : yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

ç) İhale     dokümanının     görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer

c)     İşe başlama tarihi

ç) İşin süresi

3- İhalenin

a)  Yapılacağı yer

b)     Tarihi ve saati


: lAd.Pak.Arıt.Tes.011O-02OOmm çapPElOO boru ile ?L=885 m iltm, 0110-0450 mmPElOO boru île ?L=68.503 m şb.hattı döş., l'er ad.200m\400m3 B.A.G,ladJ000 m3depo onar, 2ad.2 Gr.TM, mek,elktk,proje ve işletme işl.yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: Hacılar (KIRIKKALE)

: Sözleşmenin      imzalandığı      tarihten      itibaren 15 gün      içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 550 (beş yüz elli) takvim günüdür.

: İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA

: 23.11.2017-14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye                 katılma                 şartlan                 ve                 istenilen                 belgeler:

4.1.2. Teklif   vermeye    yetkili    olduğunu    gösteren    İmza    Beyannamesi   veya    İmza    Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek        kişi        olması        halinde,        noter        tasdikli        imza        beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli         ve          içeriği         İdari          Şartnamede         belirlenen         teklif         mektubu.

4.1.4. Şekli         ve          içeriği         İdari         Şartnamede         belirlenen         geçici         teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin ‰3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat                                                                                                                       vereceklerdir.

  1. Verilen tekliflerin  geçerlilik süresi,  ihale tarihinden  itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  2. Konsorsiyum                     olarak                     ihaleye                     teklif                     verilemez.
  3. 13.   Diğer hususlar:

İhalede              Uygulanacak              Sınır              Değer              Katsayısı              (N)               : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

I

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

veya A/III

i)

2)

A/IV

1)

2)

3) 4) A/XI

1)

2)

3) 4)

edilecektir.

işler:

şebekeleri,

hatları,

işler:

şebekeleri,

şebekeleri,

şebekeleri,

işleri,

işler:

tesisleri,

tesisleri,

tesisleri,

tesisleri,

A/XI

kabul

Petrol

ve

İçme

SUYU

a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III, A/IV

 

bu            işler

benzer grubu

iş           olara

ve                gaz

boru

hatları

Su

grubu

isale

Ka

nalizasyon

 

Yağmur

 

suyu

ve

kullanma

 

Mikrotünel

 

 

grubu

 

Kanalizasyon

 

arıtma

Atıksu

 

arıtma

Su

 

arıtma

İçmesuyu

 

arıtma

b)       İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş   deneyim    belgeleri          de                                 sunulabilecektir.

c)        Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" veya "Çevre Mühendisliği" dir.

5.Ekonomik     açıdan     en     avantajlı     teklif     sadece     fiyat     esasına     göre      belirlenecektir.

 

6. İhaleye


sadece


yerli


istekliler


katılabilecektir.

 

7. ihale                 dokümanının                 görülmesi                ve                 satın                 alınması:

7.1.    İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Doküman Satış Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2.    İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak         indirmeleri       zorunludur.

 

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü                                     posta                  vasıtasıyla       da         gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine       ihale       yapılan istekliyle           birim    fiyat         sözleşme  imzalanacaktır. Bu               ihalede,                işin               tamamı                için               teklif    verilecektir.

Kaynak / Editör: Okunma 580

Bu habere hiç yorum yazılmamış, ilk yorumu siz yazın !


Resmi ilanHaberleri

KIRIKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
KIRIKKALE MERKEZ GAZİ ORTAOKULU WC BAKIM ONARIM İŞİ
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
KIRIKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GİYİM-KUŞAM ALIMI
2. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Diğer Haberler

Bağımlılıkla etkin mücadele de sınırları aştık
Judo grup müsabakaları yapıldı
Bahşılı'da yangın tatbikatı
Ak Parti’den Kayalak ailesine taziye ziyareti
AK Parti tam kadro sahada
Gençler kültür ve sanatta yarıştı
Kuraklık kapıda!
ŞEHİDE SAYGI, TERÖRE TEPKİ
Yazarlar

Mehmet Erkoç

Mehmet_Erkoç KIRIKKALE KİTAP FUARINI SEVDİ

10.04.2019 10:02:27

Yıllardır Kırıkkale’de sürekli okuma alışkanlığım..

Mehmet Ali Soyer

Mehmet_Ali_Soyer Hoşçakal gazetecilerin kralı

25.12.2018 22:04:50

Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ölüm o kadar soğ..


Roketsan’dan Kırıkkale’ye büyük yatırım Jandarma Genel Komutanlığı’nın yatırım yapmaya hazırlandığı Kırıkkale..
En Çok Okunanlar
    Kırıkkaleli genç yazar, Gökhan Çayırlı e.. Kulislerde Karadurmuş yankıları Erken seçim olasılığının dilden dile dolaştığı şu günlerde, her.. CHP'de sürpriz isimler 2019 seçimlerine güçlü adaylarla girmeyi planlayan ..
Namaz Vakitleri
Şehir
(kirikkale)
İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
03:3405:2012:4816:4220:0521:44

Hava Durumu
Şehir
(kirikkale)
Bugün
14°°C - 30°°C
Perşembe
14°°C - 30°°C
Cumartesi
13°°C - 31°°C
Pazartesi
13°°C - 27°°C

Arşiv Getir

Facebook


Künyemiz Sayfalar Reklamlar Hakkımızda Facebook FriendFeed Twitter MySpace 0,08Yazılım - Web Aksiyon